Aydınlatma Metni

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne aittir, üçüncü kişiler tarafından kısmen veya tamamen kullanılamaz, paylaşılamaz veya işlenemez.

BOSİAD İNTERNET SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi: 05.05.2020

Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat (“KVK Mevzuatı”) uyarınca; Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (“Bosiad”) olarak, kişisel verilerinizin, işbu metinde açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilere açıklanabileceği veya devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceği hususlarını tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

Hangi Kişisel Verilerin İşlendiği

  • İnternet sitesinde yer alan gerek etkinlik kayıtları, gerek başvurular, gerek bülten kayıtları, gerekse iletişim formu gibi tüm form ve benzerlerinin doldurulması suretiyle tarafımıza iletmiş olduğunuz ad-soyad, e-posta, telefon, meslek/şirket bilgisi ve sair veriler,
  • İnternet sitesini ziyaretiniz esnasında çerezler yoluyla toplanan verileriniz,
  • İnternet sitesini ziyaretiniz esnasında paylaşmış olduğunuz diğer verileriniz,

Bosiad tarafından sınırlı kapsamda KVK Mevzuatında sahip olunan veri işleme imkanları ile ve işbu metinde belirtilen amaçlar ile sınırlı şekilde işlenebilmektedir.

Hangi Amaçlarla İşlendiği

Söz konusu verileriniz, KVK Mevzuatı kapsamında 6698 sayılı Kanunun 5 ve 6. Maddelerinde sayılan kişisel veri işleme şartlarından bir ya da birkaçına dayanarak, yine aynı kanunun 4. Maddesinde sayılan kişisel veri işleme ilke ve gerekliliklerine uygun biçimde işlenmektedir. Bu kapsamda Bosiad, formlarda belirtmiş olduğunuz verilerinizi, özellikle iletişim verisini, söz konusu etkinlik veya hizmetin yerine getirilmesi amacıyla işleyebilmektedir. Zira gerek söz konusu hizmetin, gerekse Bosiad Dernek Tüzüğü’nün amacı doğrultusunda; tarafımıza iletmiş olduğunuz verileri sizlere ulaşmak ve bilgilendirme sağlamak amacıyla işlemekteyiz. 5254 sayılı dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bosiad, Dernek Tüzüğü’nde yer alan amaçlar doğrultusunda, çeşitli organizasyonlar düzenlemekle, hizmetler sunmakla, üyelerini ve ilgili kişi/kuruluşları düzenli şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, tarafınıza gerek telefon gerekse e-posta aracılığı ile bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu nedenle Bosiad, KVK Mevzuatı’na uygun şekilde, söz konusu amaçlarla sınırlı olacak şekilde verilerinizi işlemektedir.

Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplerle Toplandığı

Yukarıda sayılan veriler, Bosiad dernek faaliyetlerinin sağlıklı ve efektif şekilde yürütülmesi, iletişimin gerektiği gibi sağlanması ve yukarıda sayılan diğer amaçlar ile; Bosiad tarafından internet sitesinde yer alan formların doldurulması veya çerezler aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla elektronik ortamda toplanmaktadır. KVK Mevzuatı kapsamında 6698 sayılı Kanunun 5 ve 6. Maddelerinde sayılan kişisel veri işleme şartlarından bir ya da birkaçına dayanarak temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek koşulu ile işbu hukuki metin, Dernek Tüzüğü ve mevzuatta belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Formlarla ilgili belirtilen etkinliğin, içeriğin, bilginin veya hizmetin yerine getirilmesi ve söz konusu hizmetin kalitesinin arttırılması amacıyla Bosiad’ın herhangi bir hizmet aldığı kurum/kişiden destek hizmeti alması gerektiği takdirde, söz konusu veriniz sınırlı biçimde paylaşılabilmektedir. Dernekler Mevzuatı’nda gerekli görülmesi, KVK Mevzuatı ve diğer mevzuatın izin vermesi, Bosiad ve Bosiad’la ilişkisi bulunan kişi/kurumların hukuki, ticari güvenliklerinin temini ile Bosiad Dernek Tüzüğü’nde belirtilen hususların uygulanması amacıyla Bosiad iş ortaklarına, kanunun yetkili kıldığı kamu kuruluşları ve özel kişilere, tedarikçilere, 6698 sayıı Kanunun 8 ve 9. Maddesinde belirtilmiş olan veri işleme şart ve amaçları kapsamında kişisel verileriniz, sınırlı biçimde aktarılabilecektir.

Haklarınız

6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Bosiad’ın Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Ormanlar Cad. Meşelipark Tesisleri No:2-2 B Blok D:2, Nilüfer/Bursa adresine yazılı olarak, veya bilgi@bosiad.org.tr adresine elektronik yol ile iletebilirsiniz. Bosiad, talebin içeriği ve niteliğine göre, mümkün olan en kısa sürede ve hukuken en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırır. Söz konusu işlemin yerine getirilmesi ücretsiz olup, Bosiad üzerine eğer başkaca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirtilen tarife ücreti tarafınızdan alınabilir.