Tüzük

BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ

TÜZÜK PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

I- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE  1- Derneğin Adı:

BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’DİR. Kısa adı BOSİAD dır.

MADDE  2- Derneğin Merkezi:

Derneğin Genel Merkezi Bursa’dadır.

Şube açılmayacaktır.

II- DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

MADDE  3- Derneğin Amacı:

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişerek firmalarının ve üyelerinin daha iyi koşullarda faaliyet gösterebilmelerini sağlamak için çalışmalarda bulunmak, bölgede yapılacak elektrik, yol, su, altyapı, teknolojik iletişim ve sosyal yatırımların sanayicilerin yararına olacak şekilde yapılması için faaliyetlerde bulunmak, üyeler arasındaki tesanüt ve dayanışmanın temini ile onların müşterek ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak, ticari münasebetlerin en iyi ve en verimli şekilde devamını sağlamak suretiyle ülke ekonomisinin gelişmesine de katkıda bulunmaktır. Siyasi amaca yönelik hiçbir faaliyette bulunamaz.

Her türlü eğitim, sağlık ve sporu destekleme ve bu amaçla uygun olarak, okul, laboratuar, akreditasyon merkezi, tasarım, moda, teknoloji geliştirme merkezi ile her türlü mesleki eğitim merkezi sağlık ve spor tesisleri yaptırma faaliyetlerinde bulunur, maddi katkı sağlar. Bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak da maddi katkı sağlar.

MADDE  4- Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimleri:

 1. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları’nın her türlü teşebbüsü korumak ve güçlendirmek maksadıyla dernek içerisinde bir araya gelmelerini temin ile bu teşebbüslerin gelişme ve çalışmalarını teşvik eder,

b)     Kamu ve özel sektör ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurulacak kuruluşlar aracılığı ile irtibat, koordinasyon ve iş birliği yapar

c)      Sanayicilerimizin amaç ve dernek yararına uygun görüşlerinin kıymetlendirilip kullanılmaya hazır halde bulundurulmasında ve sanayi bünyesinin reorganizasyonu  konularında sürekli ve uyarıcı çalışmalarda bulunur.

 1. Devamlı ve geniş bir sanayi istihbaratı toplar, kıymetlendirir ve bu istihbaratın faydalı yönde kullanılmasına yardımcı olur.
 2. Amaç ve faaliyetlerin gerçekleşmesinde radyo, televizyon, gazete, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından istifade eder. Toplantı, seminer, kurs ve konferanslar düzenler. Yönetim Kurulu kararı ile dergi, broşür, bülten çıkarır, kitap yayınına sponsor olabilir.
 3. Sınai kalkınma ve teşhiri hedef alan sanayi sergilerini tertipler. Törenler ve sanayi fuarlarına iştiraki koordine eder.
 4. Üyelerine; ihtiyacı olan personelin bilgilerini arttırıcı eğitimler vererek, kalifiye personel temin etmek, insan kaynakları konusunda araştırma ve geliştirme yaparak,  bu konuda hizmet sunmak, usta yetiştirme konularında olanakları araştırıp geliştirerek bunları üyelerle paylaşmak.

h)     Sosyal ve ekonomik sorunların halli için gereken mali fonları teşkil eder. Başarılı ve  yoksul öğrencilere Yönetim Kurulu kararı ile burs, ayni ve nakdi yardım yapabilir.

 1. Üyelerinin ve fabrika yöneticilerinin sosyal gereksinimlerini karşılamak, istirahat ve eğlencelerini temin etmek ve manevi ilişkilerinde etkili olmak maksadıyla gazino, kafeterya, lokal, dinlenme kampı ve benzeri tesisleri kurar ve işletir, kiraya verir,   kiralar ve bunun için gerekli olan kadroyu teşkil eder.
 2. 5253 Sayılı Yasanın 5.maddesine göre genel kurul kararı ile Yönetim Kuruluna yetki verildikten sonra, Üyelere fayda sağlayacak ulusal ve uluslararası benzer amaçlı dernek, birlik, federasyon ve konfederasyonlara üye olur, işbirliği yapar.

III- DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

MADDE 5- Dernek, sanayici ve iş insanı yardımlaşma alanında faaliyet gösterir.

IV- DERNEK ÜYELERİ

MADDE 6- Derneğin üç çeşit üyesi vardır.

a)    Asıl Üyeler :Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliği kabul edilen kişilerdir.

b)   Fahri Üyeler: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış  bulunanlar yönetim kurulu kararı ile Fahri Üye olarak kabul edilirler.

 1. Şeref Üyeliği: İlim, Fen, İş hayatı ve diğer sahalarda temayüz etmiş Özel kişilerden layık görülenlere, Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2/3 çoğunluğunun kararı ile Şeref Üyeliği verilebilir.

Asıl

üyeler hariç diğer dernek üyelerinin seçme, seçilme ve oy hakkı olmayıp, Genel  Kurul Toplantı  ve müzakerelerine iştirak etmekle beraber Oy hakları yoktur.  Aidat ödeme mecburiyetleri yoktur, diledikleri taktirde aidat  verebilirler.

V- DERNEĞE ÜYELİK

MADDE 7 – Dernek Üyeliğine Giriş:

Derneğe üye olmak için;

a)      Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu             doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek  ve tüzel kişi bu derneğe Asıl Üye olma hakkına sahiptir.

b)     5253 sayılı Dernekler kanunu nun 3.ve 6. Maddeleri ile 32.madde (a) bendi hükümleri aynen uygulanır.

c)      Derneğe üye olmak için Bursa Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kalan alanda bilfiil sanayi üretimi ile iştigal eden sanayi parseli sahibi veya kiracısı olmak gerekmektedir. Tüzükte belirtilen şartları taşıyanların üyelik başvurusu hakkında, Yönetim Kurulu tarafından, üyelerin üçte iki oy çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır.

d)     Yönetim Kurulu tüzükteki vasıflara haiz her başvuru sahibini üyeliğe kabul etmek zorunda değildir. Gerektiğinde üye tespit ve inceleme komisyonu kurulur ve komisyon tarafından derneğe zarar vereceği kanaatine varılan talep sahibi hakkında Yönetim Kurulu’na rapor verilir. Yönetim Kurulu raporda verilen bilgileri dikkate alarak üyelik başvurusunu red edebilir. Üyeliğin kabul veya reddine ilişkin karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurunun reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir.

e)      Bursa Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan bir tüzel kişiden; biri gerçek kişi, biri ise tüzel kişi temsilcisi olmak üzere en fazla iki üye kabul edilir. Tüzel kişilerin üye olması halinde tüzel kişilik adına temsil yetkisini kullanacak gerçek kişinin derneğe bildirilmesi gereklidir. Temsil yetkisini kullanacak kişinin gerçek kişi üyeler için aranan özellikleri taşıması zorunludur. Tüzel kişilik adına üye olan temsilcinin, temsil yetkisini kaybetmesi halinde üyeliği kendiliğinden sona erer.

f)       Tüzel kişi temsilcisinin, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı’na seçilmesinden sonra, temsil ettiği tüzel kişilikteki görev ya da temsilinin sona ermesi ve/veya tüzel kişiliğin temsilcisini değiştirmesi halinde dernekteki organ üyelikleri sona erecek olup, bu organların yedek listelerindeki kişiler çağırılır.

g)      Bursa Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Kooperatif ya da Site ölçeğindeki kuruluşlarda, Yönetim Kurullarının tespit edeceği ve yönetim kurulu üyesi olan iki kişi ile derneğe üye olabilirler. Yönetim Kurulunca tespit edilen kişilerden biri tüzel kişilik adına diğeri ise gerçek kişi olarak üyeliğe kabul edilir. Hangi Üyenin tüzel kişi temsilcisi olacağı Kooperatif ya da Site Yönetim Kurulu kararında belirtilir. Kooperatifler ferdi mülkiyete geçse dahi kat mülkiyeti esasına göre oluşacak yönetim yine derneğe en fazla iki kişi ile üye olabilecektir. Üyelerin, gerçek kişi üyeler için aranan özellikleri taşıması zorunludur. Üyelerin söz konusu kuruluşlarla ilişkisi kesilmesi halinde üyelikleri kendiliğinden sona erer.

h)     T.C. vatandaşı olmayan yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması ve üyelik şartlarına uyması gereklidir.

MADDE 8- Üyelik Hakları :

Üyeler eşit haklara sahiptir ve her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir ve Yönetim Kuruluna bir dilekçe ile istifa talebinde bulunabilir. Yönetim Kurulu istifa edenin üyelik kaydının kapatılmasına karar verir ve üyelik sona erer.Çıkan üyenin birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek malvarlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur. İstifa edenin yetkili kurullardan birine üye olması halinde yerine yedek üyelerden bölgesine göre birinci sıradaki görevi üstlenir. Ayrılan üyeler ileride tekrar müracaat ederlerse;birikmiş aidatlarını ödemek şartı ile ve Yönetim Kurulunun kararı ile tekrar üyelik hakkına sahip olabilir.

MADDE 9- Üyelikten Çıkarma :

Dernekten çıkarılma Yönetim Kurulu kararı ile olur. Dernekten madde 10 – g/h/i fıkralarından biri gereğince çıkarılan üyenin çıkartılma kararından sonraki ilk genel kurulda itiraz hakkı vardır. Genel Kurulda alınacak karar kesindir. Dernekten çıkartılan üye, derneğe olan bütün borçlarını Disiplin Kurulunun kararlaştıracağı süre içinde öder.Üyelikten çıkan, üyelikleri düşen veya çıkarılanlar,üye kayıt defterinden silinirler ve dernek malları üzerinde hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

MADDE 10- Üyelikten Çıkarılmayı Gerektiren Nedenler:

 1. Tüzüğün 7.maddesindeki şartları yitirmek,
 2. Derneğin Genel Kurul kararlarına, amaçlarına, tüzük ve yönetmeliklerine aykırı faaliyet ve davranışlarda bulunmak,
 3. Dernek içinde her türlü siyasi, bölücü, bozguncu faaliyetlerde bulunmak,
 4. Derneğin içinde veya dışında, ülke çıkarlarına aykırı faaliyet ve davranışlarda bulunmak, sahip olduğu yetkileri dini ve siyasi maksatlarda kullanmak,
 5. Herhangi bir yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokmak,
 6. Üyeliğe girişten sonra, Üyeliğe girişe engel durumları bulunduğunun ortaya çıkması,
 7. Komisyon çalışmalarında görevlendirildiği halde bu yükümlülüğünü yerine getirmemek, verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 8. Üyelik Aidatını altı ay içinde ödememek durumlarında, üye dernekten ihraç edilir,
 9. Üyelerin adres değişikliklerini en geç yedi (7) gün içinde Yönetime bildirmesi zorunludur, üç kez tekrarı halinde üyelikten ihraç edilir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. (tebligat için üyenin bildirmiş olduğu en son adres esastır.)

MADDE 11- Tekrar Üye Kaydedilme

 1. Bir üye Madde 10–(h) ve (i) fıkrası haricindeki bir sebeple dernek üyeliğinden çıkartılırsa, bir daha derneğe üye kaydedilemez. Herhangi bir şekilde tekrar üyeliği kaydedilmiş bile olsa durum tespit edildiğinde derhal üyeliği iptal edilir.
 2. Madde 10–(h) ve (i) fıkrası gereği ihraç edilen üye, bu taahhütlerini yerine getireceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiği takdirde üyeliğe tekrar kabul edilir. Ancak görevlerini tekrar yerine getirmemesi durumunda bir ihtar yeterli olarak yönetim Kurulunca üyelikten ihraç edilir, bir daha üye kaydedilemez.

VI- DERNEK ORGANLARI:

MADDE 12-  Derneğin organları şunlardır;

 1. Genel Kurul
 2. Merkez Yönetim Kurulu
 3. Merkez Denetim Kurulu
 4. Haysiyet Divanı

VII- GENEL KURUL

MADDE 13- Genel Kurul en yetkili Karar organıdır. Genel Kurul, Asıl Üyelerden oluşur

VIII- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 14- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. a) Dernek organlarının seçilmesi.
 2. b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 6. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 7. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 8. h) Derneğin fesih edilmesi.
 9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 10. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelileri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.
 11. Dernek yönetim ve Denetim kurullarının Kamu görevlisi olmayan Başkan ve Üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek       hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.
 12. Derneğin Vakıf Kurması.
 1. Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını Denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman Görevden alabilir.
 2. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
 3. Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, Genel Kurulda sadece Asıl Üyeler Oy kullanabilir. Tüzel kişi oyunu, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi kullanabilir.

Genel kurulda alınacak kararlar açık oylama veya gizli oylama açık tasnif sonucu

alınır.

IX- GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 15- Genel Kurul Toplantı Yeri;

Merkezin bulunduğu yerdir. Başka bir yerde yapılamaz. Genel Kurul 2 yılda bir, Ocak ayı içinde, Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez. Ayrıca Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü de toplanabilir. Bu durumda Genel Kurulu toplantıya çağırma yetkisi, normal olarak Yönetim Kuruluna aittir. Ancak Denetleme Kurulunun veya üyelerden 1/5’inin yazılı isteğine rağmen Yönetim Kurulu, Genel Kurulu 1 ay içerisinde toplantıya çağırmazsa ;

Denetleme Kurulu üyelerinden veya olağanüstü toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu ile yerel Sulh-Hukuk Hakimi, duruşma yaparak dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Kurulun tarihi, yeri ve saati bu heyet tarafından belirlenerek, toplantının gündemini içeren bilgilerle beraber ilan edilir. Bu ilan Yönetim Kurulunca karar defterine geçirilir.

MADDE 16- Genel Kurula Çağrı ve Duyurma Şekli:

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden Genel kurul toplantısının gününü, yerini, saatini ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 17- Genel Kurulda Çoğunluk:

Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim, Denetleme Kurulları ile Haysiyet Divanı üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 18- Çoğunluk Tutanağı ve Açılış:

Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul öncesinde dernek tüzüğüne göre katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Toplantıya Katılacak üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, bu listedeki isimlerinin karşısını imza koyarak toplantı yerine girerler. Listeye göre yeterli sayı bulunup bulunmadığı tutanakla tespit edilir. Çoğunluk sağlanmış ise toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

MADDE 19- Genel Kurul Gündemi, Kurulda oy kullanma, Karar alma Usul ve şekilleri:

 1. Genel Kurulda sadece gündemde yer alan maddeler sırası ile konuşulur ve karara bağlanır. Toplantıya katılan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi yazılı istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.
 2. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır;üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Tüzel kişinin üye olması halinde,tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.Genel Kurulda,aksine Karar alınmamışsa,yönetim kurulu, denetim kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin seçimleri gizli oylama ile,diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.Gizli oylar,toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.Açık oylamada,genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
 3. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 4. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar; bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar, geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 20- Genel Kurul Divanı:

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açıldıktan sonra, mevcut üyeler arasından bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilerek, toplantıyı yönetmek üzere “divan heyeti” oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan heyeti başkanına aittir. Katip üyeler toplantı notlarını tutarak “Genel Kurul tutanağını düzenler ve toplantı sonunda divan heyeti başkanı ile beraber imzalarlar.” Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

X- KURULLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 21- Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Seçilen Organların İdareye Bildirilmesi : Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri; genel kurul sonuç bildirimi ile dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimi: 5253 sayılı yasa ve yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanır.

XI- GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

MADDE 22- Genel Merkez Yönetim Kurulu, 11 asıl – 11 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca 2 yıl görev yapmak üzere gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak, Başkan, Başkan Yardımcısı, sekreter, Sayman ve üye’yi belirler. Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

MADDE 23- Genel Merkez Yönetim Kurulunda Toplantı ve Çoğunluk:

Genel Merkez Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Toplantı gün, saat, yer ve gündemi önceden kurul üyelerine bildirilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır ve kararlar;

toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kurulca alınacak kararlar, onaylı karar defterine geçirilir ve karar katılanlar altında belirtilerek imza ederler. Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına geçerli özrü olmaksızın üst üste dört defa gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.

MADDE 24- Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp, genel kurula sunmak.
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, edinilen taşınmazları tapuya tescilinden itibaren 1 ay içinde Mülki İdare Amirliğine bildirir.
 5. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 7. Bütçenin uygulanmasını sağlamak.
 8. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 9. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 10. Toplanmasına olanak kalmayan alacakları saptayarak, terkin için genel kurula bildirir.
 11. Genel kurul gündemini hazırlar ve tüzük hükümleri gereğince genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır.
 12. Derneğin tüm defter ve kayıtlarını tutar, gerekli işlemleri yapar.
 13. Gerekli gördüğü çalışma konularında komiteler kurar, bunların çalışma şekillerini, toplanma ve rapor sunma tarihlerini çıkaracağı bir iç yönetmelikle belirler.
 14. Tesis ve Lokal açar, işletir. Dernek için personel alıp çıkarır, görev ve yetkilerini belirler.
 15. Derneğin feshi halinde bu hususu, 5 gün içerisinde en büyük Mülki İdare Amirliğine yazı ile bildirir.
 16. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmaları denetler.
 17. Derneğe gelir sağlamak amacı ile çay, kermes, balo, sergi, yemek, eğlenceler vs. düzenler.
 18. Derneğin çalışma konuları ile ilgili konularda verilecek seminer ve/veya konferanslarda derneği temsil edecek katılımcıları belirler, yetki verir yada bu seminer ve/veya konferansları top yekün düzenlemek için üyeler görevlendirir.

MADDE 25- Genel Merkez Yönetim Kurulu Yedek Üyelerinin Tamamlanması:

Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalma nedeniyle yedeklerin de göreve çağırılmasından sonra, üye tam sayısının yarısından da aşağı düşerse, mevcut Merkez Yönetim Kurulu üyeleri veya merkez Denetleme Kurulu üyeleri tarafından Genel Kurul bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde; dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine, o yerin Sulh-Hukuk Hakimi duruşma yaparak üyeler arasından seçeceği üç kişiyi, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplamakla görevlendirir.

XII- GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 26- Genel Başkanın Görev ve Yetkileri Şunlardır:

 1. Derneğin manevi kişiliğini ve birliğini temsil eder, bu sıfatla idare ve temsil görevlerini yerine getirir.
 2. Acil durumlarda tüzük hükümlerine uygun olarak ve Yönetim Kurulunun vereceği yetki çerçevesinde harcama yapar. İvedi durumlar ve harcama şekilleri bir iç yönetmelikle düzenlenir.
 3. Gerektiğinde Genel Merkez Yönetim Kurulunu Olağanüstü toplantıya çağırır.
 4. Kendisinin herhangi bir nedenle bulunmadığı durumlarda, derneği ikinci başkan temsil eder.
 5. Kanunların ve tüzüğün kendisine yüklediği diğer görevleri yerine getirir.

MADDE 27- Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri Şunlardır:

Yönetim Kurulu toplantısına katılır, Başkanın olmadığı toplantılara başkanlık eder, başkanın vereceği görevleri yerine getirir. Dernekte başkandan sonra ikinci derecede yetkili ve sorumludur, Yönetim Kurulunun vereceği yetki çerçevesinde başkan adına iş yapar.

MADDE 28- Sekreterin Görev ve Yetkileri Şunlardır:

Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir. Yönetim Kurulu kararlarını tatbik mevkiine koymak ve mahiyetindeki hizmet personelini çalıştırmak, Yönetim kurulu kararı ile kurulmuş tali komite ve komisyonların çalışmalarını düzenlemek, koordine etmek,
Derneğin bütün muamelat hesap işleri ve muhaberatı ile kanuni işlemlerini yürütmek,
Tüzük esaslarında belirtilen genel kurulca tespit edilmiş bilumum hizmetlerin amaca en uygun şekilde tatbikine yön vermek, yazışmalar hakkında her toplantıda Yönetim Kuruluna bilgi verir. Başkanın vereceği görevleri yerine getirir.

MADDE 29- Saymanın Görev ve Yetkileri Şunlardır:

Derneğin muhasebe işlemlerini yürütür. Bütçe taslağını hazırlar, kasa ve vezne hesabını tutar, topladığı paralar, kanunda öngörülen oranları geçerse hemen banka hesabına yatırır, banka hesabından para çekmede başkanla birlikte imza eder.

XIII- GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU

MADDE 30- Genel kurul tarafından gizli oyla seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Kurulun görev süresi 2 yıldır, yeniden seçilebilmek olanaklıdır.

MADDE 31- Genel Merkez Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Merkez Denetleme Kurulu üyeleri gerekli görürlerse aralarında iş bölümü yapabilirler. Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Harcamaların bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını, belgelerin geçerli olup olmadığını, gelirlerin gereken dikkatle toplanıp toplanmadığını denetler. dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim sırasında görülen aksaklık veya alınması gerekli tedbirler konusunda Merkez Yönetim kuruluna yazılı önerilerde bulunurlar. Suç teşkil eden hususlar var ise derhal ilgili makamlara gönderilir. Gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 32- Asıl üyelerden birinin istifası veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

MADDE 33- Derneğin İç Denetim Şekli:

 1. Dernekte; Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, Bağımsız Denetim kuruluşlarına da Denetim yaptırılabilir.
 2. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

XIV – HAYSİYET DİVANI

MADDE 34- Genel kurul tarafından 3 asıl, 3 yedek üyeden ibaret olmak üzere asli üyeler arasından seçilir. Görev süresi 2 yıldır. Lüzumunda toplanarak kendilerine sunulan mevzularda dernek üyeleri hakkında inzibati kararlar konusunda yönetim kuruluna tavsiye kararı verirler.

XV- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 35- Gelir Kaynakları ve Yardım Alma:

Derneğin gelir kaynakları şunlardır;

 1. Üye giriş ve yıllık aidatları. Üyelerin Giriş Ödentisi miktarını ve Aidat’ların alınıp alınmaması ve miktarları Yönetim Kurul Kararıyla belirlenir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek yayınlarından elde edilecek gelirler,
 4. Dernek tarafından tertiplenen kurs, ders, konser, konferans, sergi, çay, yemekli toplantı, gezi, müsamere, spor yarışması, piyango, kermes vb. gibi kaynaklardan elde edilecek gelirler,
 5. Dernek mal varlıklarından elde edilecek gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 7. Derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 8. Kamu kurumlarından yapılacak ayni ve maddi bağışlarda, 5253 sayılı yasanın 10. maddesi 2.fıkrasına göre hareket edilir.
 9. Banka faizleri, devlet tahvili ve benzeri emtiadan elde edilecek gelirler,
 10. Matbu kağıt, form, kitap, defterlerden elde edilecek gelirler,
 11. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarca, üretilecek proje ve
 12. Uygulamalar için yapılacak ayni ve nakdi yardımlar, 5253 sayılı yasanın 21. madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.
 13. Diğer gelirler.

Derneğin borçlanma şekli: Dernek Genel kurulu, Yönetim Kuruluna Yetki verirse, Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, teminat mektubu ve nakit olarak bankalardan, çeşitli kamu kurumu ve kuruluşlarından kredi almak yoluyla da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

XVI- DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 36- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Yönetim Kurulu Karar Defteri:

Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve

kararların altı toplantıya katılan asıl üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri:

Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu

deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak kayıt defteri:

Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen

evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla

gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri:

Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya

verildikleri yerler ve kullanma sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu

deftere işlenir.

5) İşletme hesabı defteri:

Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere

işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri.

Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,

soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1,2,3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter

tutan dernekler de tutarlar.

2)  Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü

ile  kayıt şekli,Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği

yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri

esaslarına göre yapılır.

 1. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
 2. Dernekte, tutulması zorunlu olmayan defterler de tutulabilir:

1) Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi

Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

2) Ayrıca yönetim kurulu  kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

XVII- GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

MADDE 37- İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda:

Yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen)

“İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.

MADDE 38-Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda:

Yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi  Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

XVIII- GELİR VE GİDERLERDE USUL

MADDE 39- Dernek gelirleri (Dernekler yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “alındı belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama

belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

MADDE 40- Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması,

deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler (Yetki Belgesi bulunanlar) tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda;                                             Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın T.C. Kimlik No. mutlaka bulunur.

MADDE 41- Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE 42- Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

XIX – BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 43- Beyanname verilmesi:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 44- Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. Eklenir.

MADDE 45- Taşınmazların bildirimi:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 46- Yurt dışından yardım alma bildirimi:

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 47- Değişikliklerin bildirilmesi:

 1. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” ile ,
 2. Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” ile ,Değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 3. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde  mülki idare amirliğine bildirilir.

XX- TÜZÜK VE MADDELERİNİN GEÇERLİLİĞİ

MADDE 48- Tüzükte hükmü bulunmayan haller için 4721 Türk Medeni Kanunu ile 5253 Dernekler yasa hükümleri ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 49- Derneğin tüzüğü, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında gündemde bulunmak veya toplantıya katılan üyelerin 1/10 nin teklifi ile gündeme alınıp, genel kurulda tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin iki katından az olmamak üzere ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülebilir. Tüzük değişikliğinin toplantıya katılan üye sayısının 2/3 çoğunluğu ile alınması zorunludur. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Değiştirilen tüzük maddeleri yetkili makamlarca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

XXI- DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASVİYE ŞEKLİ

MADDE 50- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 51- Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde BOSİAD” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Türk Eğitim Vakfına devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

MADDE  52- Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

MADDE  53- Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

XXII- SON HÜKÜMLER

MADDE 54- Derneğin din ve siyasetle, her türlü bölücü ve yıkıcı ideolojilerle alakası yoktur. Dernek, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak teknolojik gelişme ve yeniliklere açık, tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışacak ve ırk, din, dil ve renk ayırt etmeksizin insanlığın hizmetinde olacaktır.

MADDE 55- Bu tüzüğe bağlı olarak Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve T.C. yasaları, derneğimizin bütün teşkilatları tarafından hiyerarşik yasal sıraya göre tatbik olunur.

MADDE 56- Derneğin Kurucuları:

Mustafa BARUTÇUOĞLU , Hüseyin DURMAZ , Erol ÖZKAYAN , İlker ORAL,

Mehmet KÖRİSTAN , Muhammed ETKESER , Ali Hadi TÜRKAY, Yavuz YİĞİT,

Nazım SERHATLI , Sait YILMAZ .

Bu Tüzük 14 (Ondört) Sahife ve 56 (ellialtı) maddeden ibarettir.

Rasim ÇAĞAN              Özgür ŞAHİN

Kerem BAYRAK            Nilüfer Ayça KURTCAN AY

Ertan DEMİRDÜZEN      Sadi Cem TÜRKÜN

Koray UÇAR                  Kübra GÖKŞİMŞEK

Merve ÖZKILIÇ USAL    Barış TURAN

Gülçin GÜLMEZ